Just Style Apartments Hotel Apartaments en lloc d'equipaments. Sant Antoni 30, Barcelona. Torre Malaia NO - A la confluència entre el Passeig Sant Antoni, Riego i Eusebi Planes del barri de Sants de Barcelona es vol construir un edifici d'onze plantes. Per fer-ho s'ha venut sòl públic, requalificat vial com a terreny edificable. Un grup de veïns i veïnes treballen per denunciar aquest cas de prevaricació que permetrà especular de nou amb terreny públic. Paraules clau: Torre Malaia torremalaia.


Indignant sentència

Introducció:en castellano
LA TORRE MALAIA
LA TORRE MALAIA

 

Els fets que donen inici a aquesta trama es remunten a l'any 1968, en aquesta data i amb motiu de l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona, el Ministeri d'Obres Públiques va expropiar diverses finques properes a l'estació amb l'objectiu d'ampliar la platja de vies de trens.

 

Plànol Martorell de 1928 on es veu que el Carrer Riego arribava fins al número 51 i al Carrer Eusebi Planes fins al número 30

Foto de la finca de Carrer Riego número 51 amb la botiga "LA MILLOR ALPARGATA"

Foto amb les finques de Riego, 45, 47, 49 i 51 derrocades

Foto posterior amb la rampa en el lloc del solar resultant

 

Entre les finques expropiades en Anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 1968 figuren les següents:

 

FINCA                                              TITULAR

Carrer Zumalacarregui, 45                 Pablo Armengol Font

Carrer Zumalacarregui, 47                 Pedro Roselló

Carrer Zumalacarregui, 49                 Mercedes Serra Tiñena

Carrer Zumalacarregui, 51                 Mercedes Serra Tiñena

 

El Carrer Zumalacarregui és el nom anterior que tenia el Carrer Riego.

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 1968 amb l'anunci d'expropiació d'aquestes finques.

 

Així mateix el Ministeri d'Obres Públiques en Anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de desembre de 1968 notifica l'expropiació d'entre unes altres, les següents finques:

 

FINCA                                                          TITULAR

Carrer Eusebi Planes, 26                                Ajuntament de Barcelona

Carrer Eusebi Planes, 28                                Miguel Gasull Roca

 

Aquestes dues finques passen a ser propietat del Ministeri.

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de desembre de 1968 amb l'anunci d'expropiació d'aquestes finques.

 

Hi ha altra resta de finca propietat del Ministeri d'Obres Públiques: Calli Eusebi Planes, 30. És un petit tros que correspon a les escales del Carrer Riego.

 

Despues de les obres d'ampliació va quedar una resta de solars que l'Ajuntament delimita com Unitat d'Actuació número 11 (UA11) i que comprèn les finques assenyalades per l'ajuntament com:

- Riego 53

- Eusebi Planes, 26

- Eusebi Planes, 28.

 

Plànol actual de l'Ajuntament de Barcelona

Pla actual de l'Ajuntament de Barcelona delimitant la UA11

Plànol elaborat prenent com base el plànol Martorell de 1928 que justifica clarament la procedència de totes les finques i la numeració real que els correspon

Plànol actual solapat

 

"LA APROPIACIO PER PART DE L'AJUNTAMENT DE FINQUES PROPIETAT DEL MINISTERI":

 

El 13 d'agost del 2001 el registrador de la propietat inscriu a nom de l'Ajuntament la finca de Carrer Riego 53 que recordem, en realitat transaccionaban amb les finques situades en Carrer Riego 45, Carrer Riego 47 i Carrer Eusebi Planes 30 propietat com ja s'ha dit totes elles del Ministeri d'Obres Públiques.

 

El 19 d'octubre del 2001 l'empresa SAPIC S.A. compra un cens de 7,83 pessetes anuals que grava la finca de Eusebi Planes, 26, cens la quantitat necessària del qual per a la seva cancel·lació esta dipósitat des de l'any 1969 en les Arques Municipals.

 

El 12 de març del 2002 la alcaldia autoritza vendre en un sol lot mitjançant subhasta les següents finques:

 

FINCA                                                          TITULAR                             

 

Resta de Carrer Riego nº 45             Ministeri d'Obres Públiques (la ven com Riego, 53)
Resta de Carrer Riego nº 47             Ministeri d'Obres Públiques (la ven com Riego, 53)
Resta de Eusebi Planes nº 30            Ministeri d'Obres Públiques (la ven com Riego, 53)
Resta de Eusebi Planes nº 26            Ministeri d'Obres Públiques

 

I com 5 mesos abans l'empresa SAPIC, S. A. havia comprat el cens de 7,83 pessetes de la finca del Carrer Eusebi Planes 26, decideix donar a SAPIC S. A. el dret de tempteig i retracte de totes les finques, no només la de Eusebi Planes, sinó sobre la resta del lot.

 

El 18 de Setembre del 2002 l'Ajuntament ven les següents finques a l'empresa SAPIC, SA: (la qual exerceix el dret de tempteig i retracte enfront d'un únic competidor en la subhasta)

 

FINCA                                                          TITULAR

 

Resta de Carrer Riego nº 45                         Ministeri d'Obres Públiques

Resta de Carrer Riego nº 47                         Ministeri d'Obres Públiques

Resta de Eusebi Planes nº 30                        Ministeri d'Obres Públiques

Resta de Eusebi Planes nº 26                        Ministeri d'Obres Públiques

 

(Els número 49 i 51 estan actualment cobrits pel passeig Sant Antoni, mentre que dels números 45 i 47 avui dia queden unes restes que componen com s'ha dit la rampa que hi ha al final del Carrer Riego.)

 

Per a poder vendre unes finques que no son seves creiem que fa el següent:

- Omet el fet que Eusebi Planes 26, ja no li pertany per haver estat expropiat pel ministeri i atès que el Ministeri no va inscriure el títol en el Registre, simplement oculten aquest fet, amb la qual cosa el Registrador no sabedor d'aquesta circumstància admet l'operació.

- En l'any 1994 l'Ajuntament intenta inscriure en el registre la resta de finques del Carrer Riego que no van ser utilitzades pel ministeri per a ampliar les vies d'entrada a l'estació de Sants, però aquest intent no va prosperar.

- Però en el 2001 si prospera, ja que inscriu com seves les finques corresponents a Riego 45, Riego 47 i Eusebio Planes 30 en el registre de la propietat certificant que:

a) Que aquestes finques corresponen a Riego53

b) Que procedeixen de l'antiga Plaça del Carril

c) Que les ha posseït de forma pública, pacífica i ininterrompudament des de temps immemorials.

d) Que limita al sud amb la finca número 43-51 del Carrer Riego (a la finca de Riego nº43, li assigna tots els restants números per a poder posar a continuació de la 43 l'inexistent número 53)

Descripció de l'inscripció al registre.

 

Al presentar la inscripció amb un certificat emès pel secretari General de l'Ajuntament i visat per l'Alcalde, el Registrador assumeix com bona la citada certificació i inscriu aquestes finques com Riego 53.

 

Així les següent finques passen al poder de l'empresa SAPIC, S. A.:

 

Riego 45

Riego 47

Eusebi Planes, 30

Eusebi Planes, 26.

(les 3 primeres com la nova i inexistent numeració; Riego 53)

 

Posteriorment es formalitza una JUNTA DE COMPENSACIO, integrada pels presumptes propietari de les finques:

 

- SAPIC, S. A.

- Alberto Guerrer Gasull (com hereu de Miguel Roca Gasull)

- Marta Perelló Rigués (com representant de l'Ajuntament)

 

(La Junta de compensació és una espècie d'organisme públic i els seus acords són inscrits directament en el registre de la propietat ja que a l'haver un representant de l'Ajuntament, li correspon a aquest vetllar per la legalitat dels acords.)

 

Per a poder transmetre la finca de C/ Eusebi Planes 28 realitzen el següent:

 

-  En l'acta de constitució de la Junta de Compensació, diuen que en l'herència del Sr. Miguel Gasull Roca, per “error” van ometre inventariar la finca de Eusebi Planes, 28 i atès que el Ministeri no la va inscriure al seu nom donen per vàlida aquesta afirmació i relaten com Alberto Guerrero és l'únic hereu del Sr. Gasull.

 

- El 5 de novembre del 2003 l'Ajuntament aprova la reparcelación efectuada per la Junta, mitjançant la qual el Sr. Guerrero actua com titular de la finca de Eusebi Planes, 28 (finca expropiada pel ministeri en 1968), i la cedeix a SAPIC en canvi de 48.081 euros.

 

A partir d'aquesta data SAPIC S. A. s'ha fet amb la propietat de les següents finques:

 

FINCA                       DIRECCION ACTUAL                   PROPIETARI

 

Riego, 45                    Riego, 53                                          Ministeri

Riego, 47                    Riego, 53                                          Ministeri

Eusebi Planes, 30        Riego, 53                                          Ministeri

Eusebi Planes, 26        Eusebi Planes, 26                              Ministeri

Eusebi Planes, 28        Eusebi Planes, 28                              Ministeri

 

Posteriorment amb data 18 de març de 2005 l'ajuntament aprova una Modificació del Pla General Metropolità només per a aquesta zona afectada, acordant amb SAPIC, SA la cessió a l'Ajuntament de les finques:

 

Riego, 45 (com Riego 53)

Riego, 47 (com Riego 53)

Eusebi Planes, 30 (com Riego 53)

 

I a més, posteriorment. SAPIC,S.A. va vendre la totalitat de les finques descrites a SAPIC HABITAT, S.L. i aquesta immediatament les va hipotecar amb CAIXA LAIETANA per 3.600.000 euros, hipoteca que en dates recents ha procedit a ampliar.

 

I la realitat actual és que la rampa del Carrer Riego actualment suporta part d'aquesta hipoteca.

 

I en canvi de la cessió, SAPIC HABITAT, S.L. podrà construir en la resta de finques un edifici de 11 plantes d'altura on fins a la data només es podia construir baixos + 4, la cridada: TORRE MALAIA NO!


HO ANEM A PERMETRE ?No a la Torre Malaia!