Carta a l'Alcalde Hereu 

Moment en que es fa arribar
una carta a l'Alcalde Hereu
Excel•lentíssim Sr. Hereu Alcalde de Barcelona,

Benvolgut senyor, veïns del Passeig Sant Antoni, del Carrer Riego, i del Carrer Eusebi Planas de Barcelona, hem tingut coneixement d'unes obres que l'empresa SAPIC HABITAT; S.L . aquesta efectuant en les finques situades en C/ Eusebi Planas cantó amb Passeig Sant Antoni, pretenent aixecar una edificació de 15 plantes (baixos més 10 i 4 soterranis); edificació que ha estat batejada popularment pels veïns com "TORRE MALAIA" per veure en tot el procés un entramat que recorda als muntatges tan desgraciats que han succeït en la ciutat costanera de Marbella.

Referent a això i després de diverses gestions procedim a informar-li que al nostre judici, la pretensió de realitzar aquesta construcció no s'ajusta a la legalitat, pel que li sol•licitem que:

1.- Procedeixi a suspendre i anul•lar la llicència d'obres a l'empresa SAPIC HABITAT; S.L.

2.- Processa a realitzar una investigació interior en el consistori que Vè. regenta per depurar responsabilitats, doncs en la nostra opinió hi ha un veritable cúmul d'irregularitats que indueixen a pensar o bé en una concatenació important d'errors o bé en una actuació deslleial envers aquesta institució per part de funcionaris municipals.

Donada la gravetat que revesteixen alguns dels fets dels quals hem estat coneixedors i part dels quals resumidament detallem:

- Apropiació per part de l'Ajuntament de les finques del Carrer Riego nº 45 i nº 47, sota una certificació declarativa de propietat totalment allunyada de la realitat física i jurídica d'aquestes finques.
- Posterior subhasta concedint un dret inexistent sobre aquesta finca a favor de l'empresa SAPIC.
- Subhasta realitzada a pesar que aquesta finca constituïa un pas públic.
- En diverses ocasions s'ha tingut l'oportunitat de redimir el cens que gravava la finca de C/ Eusebi Planas, 26 i no s'ha fet, duent-la a subhasta amb aquesta càrrega el que redunda en un menys rendiment per a les arques municipals.
- Participació per part de l'Ajuntament en la Junta de Compensació mitjançant la qual SAPIC obté la propietat de la finca de C/ Eusebi Planas, 28 per compensació econòmica sobre la base de la petita entitat de la citada finca, cosa que tampoc s'ajusta a la realitat i amb l'agreujant que no hi ha un procés transparent d'inscripció d'aquesta finca com succeeix amb la figura jurídica de compra-venda.
- Les tres finques que ocupen l'àmbit de la UA11 han passat a la propietat de SAPIC mitjançant la transmissió o intervenció de l'Ajuntament de Barcelona.
- La venda de la rampa de Riego i d'Eusebi Planas es justifiquen com necessitat d'ordenar urbanísticament aquesta zona.
- Posteriorment es procedeix a una modificació del PGM pel qual l'Ajuntament recupera la "suposada" propietat de la rampa de Riego a canvi de permetre sumar sostres en les altres finques, arribant a l'edificació màxima assenyalada de 15 plantes; justificant aquesta modificació en la necessitat de mantenir les rampes com espai públic. Aquesta sola argumentació ja demostra com n'és d'injustificable de la venda inicial.
- És la nostra obligació indicar-li també que la situació ha arribat a tal extrem que fins i tot la modificació del PGM ha estat incomplida, doncs la rampa del carrer Riego suporta jurídicament una càrrega en qualitat d'hipoteca a favor de la Caixa Laietana.
- D'altra banda hem d'indicar-li que vam esperar que Vè. pugui dur el seu mandat sense càrregues de l'anterior equip gestor, pel que vam confiar que en respecte de la justícia i transparència de la gestió municipal esclareixi aquests foscs aspectes i instrueixi als seus equips per a evitar futures actuacions per part dels nostres representants polítics i funcionaris municipals.
Considerem que en una ciutat com Barcelona són inadmissibles aquest tipus d'actuacions i vam confiar que actuarà amb la responsabilitat que correspon a un alcalde democràtic.

Atentament,

Els i les sotasignants.